Towarzystwo Kamrackie

Cele Towarzystwa

 1. Kultywowanie i promowanie szeroko rozumianego polskiego dziedzictwa narodowego.
 2. Kształtowanie postaw sprzyjających budowaniu zasad kamrackich opartych na koleżeństwie, bezinteresowności, uczynności i ofiarności.
 3. Upowszechnianie tradycji dysput, jako sztuki toczenia sporów i umiejętności dyskusji.
 4. Tworzenie warunków dla zdobywania wszelkiej niezbędnej wiedzy mającej służyć członkom Towarzystwa w realizacji ich potrzeb duchowych, kulturalnych, estetycznych, towarzyskich oraz filantropijnych.
 5. Inicjowanie i organizowanie działań edukacyjnych służących rozwijaniu postaw aktywności społecznej, kulturalnej, edukacyjnej i dobroczynnej, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży.
 6. Rozwijanie i kultywowanie kontaktów międzypokoleniowych, służących bezpośredniemu przekazywaniu tradycji oraz budzeniu szacunku i czci wobec osób będących najbliżej poznania odwiecznej Prawdy, która jest celem i sensem ludzkiego życia.
 7. Organizowanie biesiad kamrackich służących cyzelowaniu wszelkiego gustu i smaku oraz budowaniu więzi między członkami Towarzystwa.
 8. Organizowanie i promowanie szeroko rozumianej dobroczynności i samopomocy pośród członków Towarzystwa oraz poza jego kręgiem, opartych na zasadach wrażliwości, uczynności, bezinteresowności i wyrozumiałości.
 9. Inspirowanie i promowanie działań służących ochronie dziedzictwa przyrody, zabytków kultury materialnej i polskiego krajobrazu, jako warunku przekazania ich następnym pokoleniom w stanie nienaruszonym.
 10. Propagowanie turystyki oraz krajoznawstwa jako sposobu poznawania i smakowania rodzimej historii, tradycji, kultury i obyczaju.
 11. Sprzyjanie budowaniu tężyzny fizycznej i aktywnego sposobu życia, jako metody przezwyciężania własnych słabości i szkodliwych przyzwyczajeń, które niesie ze sobą współczesna cywilizacja.
 12. Współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami kierującymi się w swoim działaniu podobnymi zasadami.
Realizujemy poprzez

 1. Cykliczne biesiady, komersy, rauty i spotkania towarzyskie, a także wyjazdy krajoznawcze i turystyczne dla członków Towarzystwa oraz osób zaproszonych.
 2. Organizowanie otwartych spotkań, zebrań, rajdów, wycieczek, konferencji, szkoleń, warsztatów, degustacji i seminariów.
 3. Prowadzenie działań propagandowych z wykorzystaniem materiałów plakatowych, ulotkowych i dźwiękowych, a także organizowanie happeningów oraz innych form manifestowania dopuszczonych przez prawo.
 4. Upowszechnianie dorobku z zakresu działalności Towarzystwa poprzez opracowania, publikacje, wydawnictwa i degustacje, a także prowadzenie własnej strony internetowej.
 5. Organizowanie grup samopomocy i wolontariatu.
 6. Gromadzenie dokumentów i pamiątek związanych z profilem działalności Towarzystwa.
 7. Wydawanie własnego tytułu prasowego.

TRADYCJA, PRZYJAŹŃ, WOLNOŚĆ, PRZYGODA

« powrót